آزمون هاسمن
تاریخ : 2015/10/22 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

آزمون هاسمن

رایج ترین آزمون برای تعیین نوع مدل داده های پنلی آزمون هاسمن است این آزمون بر پایه وجود یا عدم وجود ارتباط بین خطای رگرسیون برآورد شده و متغییرهای مستقل مدل شکل گرفته است. به عبارت دیگر ، اگر براساس آزمون F لیمر، روش داده های پنلی انتخاب گردید، این پرسش مطرح است که آیا تفاوت در عرض از مبدا واحد های مقطعی به طور ثابت عمل می کند یا اینکه عملکردهای تصادفی می توانند این اختلاف بین واحدها را به طور واضح تری بیان نماید که این دو روش به ترتیب روش های اثرات ثابت و اثرات تصادفی نامیده می شود. برای تشخیص این موضوع از”آزمون هاسمن” استفاده می شود.
آماره هاسمن دارای توزیع کای دو با درجه آزادی K تعداد متغیرهای توضیحی به صورت زیر

می باشد:
اا

 

داریم :

ممماتریس واریانس به روش اثرات تصادفی

 

ففماتریس واریانس به روش اثرات ثابت

غغ برآورد به روش اثرات تصادفی

ض : برآورد به روش اثرات ثابت

قق

صص

اگر مقدار آماره ی کای دو محاسباتی از مقدار بحرانی کای دو جدول با درجه آزادی K بزرگتر باشد و یا به عبارتی دیگرP-مقدار آزمون فرضیه فوق کمتر از آلفا باشد، فرضیه صفر رد می شود. یعنی مدل اثرات ثابت بر مدل تصادفی ارجح است؛ اما در غیر این صورت مدل اثرات تصادفی بر مدل اثرات ثابت، برتری خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *