image
تاریخ : 2016/02/06 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

مهمترین هدف تحلیل عاملی تاییدی، تعیین میزان توان مدل از قبل تعریف شده با مجموعه ای از داده های مشاهده شده است. به عبارتی، تحلیل عاملی تاییدی در صدد تعیین این مساله است که آیا تعداد عامل ها و بارهای متغیرهایی که روی این عامل ها اندازه گیری شده اند، با آنچه براساس تئوری و مدل نظری انتظار می رفت، انطباق دارد. به عبارتی، این نوع تحلیل عاملی، به آزمون میزان انطباق و همنوایی بین سازه نطری و سازه تجربی تحقیق می پردازد. در این روش ، ابتدا متغیرها و شاخص های مربوطه بر اساس تئوری اولیه انتخاب می شوند و سپس از تحلیل عاملی استفاده می شود تا ببینیم که آیا این متغیرها و شاخص ها، آن طوری پیش بینی می شد، روی عامل هتعیین اعتبار یک مدل عاملیای پیش بینی شده بار (لود) شده اند یا اینکه ترکیب آن ها عوض شده و روی عامل های دیگری بار شده اند؟

در این نوع تحلیل عاملی، پیش فرض اساسی محقق این است که هر عاملی با زیرمجموعه خاصی از شاخص ها ارتباط دارد. حداقل شرط لازم برای تحلیل عاملی تاییدی این است که محقق قبل از هر چیزی ، تعداد عامل های مدل را فرض کند، اما در عین حال معمولا این محقق انتظارات خود را مبنی بر این که کدام متغیرها بر روی کدام عامل ها بار خواهند شد ( یعنی زیر چتر کدام عامل قرار خواهند گرفت)، دخیل می کند. برای مثال محقق سعی می کند تا تعیین کند که آیا متغیرهایی که برای ساخت و نمایش یک متغیر پنهان به کار می روند، واقعا متعلق به هم هستند یا خیر؟

کاربردهای دیگری هم برای تحلیل عامل تاییدی قابل ترسیم است که عبارتند از :

  • تعیین اعتبار یک مدل عاملی
  • مقایسه توان دو مدل متفاوت که مسئول مجموعه مابهی از داده ها هستند.
  • آزمون معنی داری یک بار عاملی خاص
  • آزمون رابه بین دو یا چند بار عاملی
  • آزمون اینکه آیا مجموعه عامل ها با یکدیگر همبستگی دارند یا خیر؟
  • ارزیابی میزان اعتبار هم گرای مجموعه ای از متغیرها ( میزان تجانس داخلی بین آنها)
  • سنجش اعتبار یک مقیاس یا شاخص، از طریق نمایش این موضوع که گویه های همساز بر روی یک عامل بار می شوند. بنابراین به کمک این روش می توان گویه های ناهمساز مقیاس را که بر روی چندین عامل بار بسیار بالا یا پایین دارند، از مقیاس حذف کرد. چون این متغیرها را نمی توان به یک عامل مشخص انتساب داد.

بسیاری از روان شناسان بر این عقیده اند که تحلیل عاملی تاییدی بر تحلیل عاملی اکتشافی برتری دارد. زیرا روش تحلیل تاییدی ، فرضیه ها را مورد آزمون قرار می دهد و این آزمون فرضیه، برای هر روش علمی امری اساسی است.

دستور تحلیل عاملی تاییدی، برخلاف تحلیل عاملی اکتشافی ، در نرم افزار Spss وجود ندارد. بلکه این روش در نرم افزار جداگانه ای از جمله لیزرل تعریف شده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *