روش آماری مناسب برای سنجش هم ارزی متغیرهای نسبی، فاصله ای و رتبه ای
تاریخ : 2015/12/27 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

برای سنجش هم ارزی متغیرهای نسبی، فاصله ای و رتبه ای، همانند سنجش ثبات فرمول زیر را داریم:Untitled

که در آنUntitled 1

مجموع قدرمطلق های تفاضل نمرات یکایک افراد در دو ابزار وUntitled 3

حداکثر اختلاف بیشترین و کمترین مقدار تئوریک  متغیرهای مورد مقایسه و n حجم نمونه است.

به عنوان مثال، اگر مقیاس نگرش به اساتید از ۵ معرف ( با دامنه پاسخ ۱ تا ۵ برای هر کدام) تشکیل شده باشد، بیشترین مقدار نظری ۲۵ و کمترین مقدار نظری این مقیاس ۵ خواهد بود. لذا حداکثر اختلاف بیشترین و کمترین مقدار تئوریک ۲۰ خواهد شد

(۲۰=۵-۲۵).

دامنه این ضریب نیز بین صفر تا یک خواهد بود.

به عنوان مثال اگر مقدار  برابر با ۰٫۹۵۸ باشد ضریب پایایی هم ارزی مقیاس محقق ساخته در حد بسیار مطلوبی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *