image
تاریخ : 2016/01/11 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه بین دو متغیر کمی در حالتیکه مشاهدات مربوط به هر دو متغیر از توزیع نرمال پیروی میکند بکار میرود.رسم نمودار پراکنش وسیله مناسبی جهت برداشت یک تصویر کلی از میزان ارتباط بین دو متغیر کمی می باشد.چنانچه بر اساس نمودار پراکنش بین دو متغیر ارتباط خطی مشاهده شد برای بررسی جهت و شدت این ارتباط از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود. مقادیر مثبت ضریب همبستگی نشان دهنده ارتباط خطی مستقیم و مقادیر منفی آن نشان دهنده ارتباط خطی معکوس بین دو متغیر می باشد.هر چقدر قدرمطلق ضریب همبستگی به عدد یک نزدیک تر باشد رابطه خطی بین دو متغییر قوی تر است و در صورتیکه صفر شود بیانگر آن است که بین دو متغیر ارتباط خطی وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *