image
تاریخ : 2015/10/18 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

پایایی ابزار اندازه گیری
پایایی ( Reliability ) یک ابزار معطوف به دقت ابزار در سنجش متغیرهاست. هرچقدر یک ابزار بتواند متغیرهای مورد بررسی را دقیق تر بسنجد می گوییم پایایی آن بیشتر است.
ابزار پایا ابزاری است که
(الف) در صورت تکرار اندازه گیری نتایج یکسانی به بار آورد. این بخش از پایایی یک ابزار به ثبات یا پایداری آن بر می گردد.
(ب) نتایج حاصل از آن با نتایج حاصل از ابزار دیگری ( در صورت وجود ) که همان متغیر را می سنجد برابر یا دست کم هماهنگ باشد. این بخش از پایایی یک ابزار به تعادل یا هم ارزی آن بر می گردد.
(ج) بین نتایج بخش های مختلف ابزار تهیه شده هماهنگی وجود داشته باشد. این بخش از پایایی به همگنی ابزار بر می گردد.
لازم به ذکر است که معیار همگنی ، ویژه ابزار های مرکب است؛ ابزارهایی که برای سنجش یک مفهوم واحد بیش از یک معرف استفاده کرده اند.
شاید بتوان گفت ثبات پرکاربردترین بعد پایایی است که لزوما در تمامی تحقیقات رعایت شود ولی در زمینه سایر ابعاد
( هم ارزی و همگنی ) گاهی شرایطی پیش می آید که امکان سنجش انها وجود ندارد.
چنانچه ابزاری در اندازه گیری های مکرر نتایج یکسان به بار آورد ولی نتایج آن با نتایج ابزارهای دیگری که همان متغیر را می سنجد هماهنگی نداشته باشد نمی توان ادعا نمود که ابزار مورد نظر دارای پایایی لازم است. همچنین اگر ابزار تهیه شده از هماهنگی درونی لازم برخوردار نباشد نتایج یکسان آن در اندازه گیری های متعدد نمی تواند به تنهایی گواهی بر پایایی آن باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *