چرا  نباید از فرمول کوکران یا جدول مورگان در تعیین حجم نمونه استفاده کرد!!!!
تاریخ : 2018/11/01 نویسنده : amar دیدگاه : 0

چرا  نباید از فرمول کوکران یا جدول مورگان در تعیین حجم نمونه استفاده کرد!!!!

کتاب تکنیک های نمونه گیری از ویلیام جی.کوکران دارای فرمول های زیادی جهت محاسبه حجم نمونه مورد نیاز و هر کدام مختص موضوعی خاص می باشد و فرمول کوکران که بسیار مشهور است و در اکثرا استفاده می کنند تنها یکی از فرمول های این کتاب برای تعیین حجم نمونه است، بنابراین نمی توان برای هر هدفی در مطالعات از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده کرد. در واقع برای هر روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها یک روش تعیین حجم نمونه وجود دارد و استفاده از فرمول کوکران برای هر هدفی در مطالعات بسیار اشتباه است.

در انجام هر تحقیق علمی، موضوع تعیین حجم نمونه و انتخاب نمونه ای مناسب، بسیار اهمیت دارد و مطمئناً نتایج اخـذ شـده از مطالعه نیز در گروی انتخاب نمونه ای مناسب با حجم کافی خواهد بود.

چنانچه حجـم نمونـه کمتـر از میـزان لازم در نظـر گرفته شود، ممکن است نتـایج اسـتنباط شـده از آن در مـورد جامعه از دقت کافی برخـوردار نبـوده و امکـان تعمـیم نتـایج حاصل از نمونه به جامعه وجود نداشته باشد.

در بین پژوهشگرانی که از روش های آماری برای رفع نیازهای علمی حیطـه تخصـصی خـود بهـره می گیرند، این برداشت نادرست وجود دارد که حجـم نمونـه هر چه بزرگتر باشد (یا به حجم جامعه نزدیکتر باشد)، نتایج بهتـری حاصـل خواهـد شـد. اما باید توجه داشت که همواره در نمونه های با حجم بزرگ، تضمینی برای اتخـاذ تـصمیم منطبـق بـر واقعیـت وجـود نـدارد.

حداقل حجم نمونه مورد نیاز را باید براسـاس اهـداف اصـلی تحقیق برآورد نمود. پژوهش ها و مطالعات کاربردی بر اساس اهداف اصلی به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

مطالعات معطوف به مقدار: پژوهـشی کـه هـدف یـا اهـداف اصلی آن، برآورد یـک پـارامتر (ماننـد میـانگین، واریـانس یـا نسبت یک ویژگی خاص و غیـره ) از جامعـه اسـت (بـرآورد یابی نقطه ای یا فاصله ای)

مطالعات معطوف به تصمیم: تحقیقاتی که هـدف یـا اهـداف اصلی آن ها، بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط بین متغیرهای آماری است (آزمون فرضیه های آماری).

لازم به ذکر است که روش برآورد حجم نمونـه بـرای ایـن دو دسـته از مطالعـات متفاوت است.

یکی از ویژگی های مهمی که باید هر آزمون فرضیه مناسب آماری داشته باشد، این است که باید توان آن در حد قابـل قبـولی باشـد. بـه دلیـل ارتبـاط مستقیمی که بین حجم نمونه و توان آزمون (زمانی که احتمال خطای نوع اول ثابت در نظر گرفتـه شـود) برقـرار اسـت، تـوان آزمون به شدت تحت تأثیر اندازه نمونه مـی باشـد.

در عمـل ممکن است حجم نمونه انتخاب شده آن قدر کوچک باشد که آزمون آماری مورد استفاده، توان بسیار ناچیزی داشـته باشـد. در این موارد، آزمون مـورد اسـتفاده عمـلاً قـدرت تـشخیص هیچ گونه تفاوتی بین مقدار واقعی پارامتر و مقدار فرض شده یا رابطه ای بین متغیرهای آماری را ندارد. بـر عکـس، ممکـن است نمونه انتخاب شده از جامعه به اندازه ای بـزرگ اختیـار شده باشد که توان آزمون تقریباً برابر یک باشد. در این حالت، آزمون مورد استفاده قادر است هرگونه تفاوت جزیی یا ارتباط ضعیف را که از نظـر تحقیـق قابـل توجـه و اهمیـت نیـست، کشف نموده و به رد نادرست فرضـیه صـفر منجـر شـود.

در این مطالعات، مسأله تعیین حجم نمونه بسیار مهـم است، لذا ضروری است که حداقل حجم نمونه مورد نیاز، براساس آزمون فرضیات مورد استفاده تعیـین شود. در این صـورت، چنانچـه باتوجـه بـه مقـادیر مفـروض احتمال خطاهای نوع اول و دوم و سایر اطلاعات مربـوط بـه جامعه و آزمون فرضـیات، حـداقل حجـم نمونـه مـورد نیـاز برآورد گردد، امکـان بـزرگ بـودن احتمـال رخ دادن یکـی از خطاهای تـصمیم گیـری نـسبت بـه دیگـری وجـود نخواهـد داشت.

یکی از نرم افزارهای آماری که در عـین سـادگی بـرای برآورد حجم نمونه و توان در مطالعات بـرآوردی و معطـوف به تصمیم تهیه شده اند، نرم افزار PASS  که بخشی از نرم افزار NCSS است و همچنین نرم افزار G-power که برای این هدف نیز وجود دارد، می باشند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *