تحلیل شبکه(ANP)

تحلیل شبکه(ANP)

یکی از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره می باشد.این روش یک تئوری ریاضی است که به طور سیستماتیک با انواع وابستگی ها سروکار داشته و به طور موفقیت آمیزی در زمینه های گوناگون به کار گرفته شده است.هدف از ارائه آن ساختن مدلی می باشد که از طریق آن بتوان مسائل پیچیده تصمیم گیری چند معیاره را به صورت اجزا کوچک تر تجزیه نمود و به واسطه مقدار دهی معقولانه به اجزا ساده تر و سپس ادغام این مقادیر،تصمیم گیری نهایی را انجام داد.

این روش شکل توسعه یافته ای از AHP است که قادر است همبستگی ها و بازخوردهای موجود بین عناصر موثر در یک تصمیم گیری را مدل سازی نموده و تمامی تاثیرات درونی اجزای موثر در تصمیم گیری را منظور و وارد محاسبات نماید لذا این ویژگی این روش را متمایز و برتر از مدل های قبلی می باشد.