image
تاریخ : 2018/11/16 نویسنده : amar دیدگاه : 0

مروری برمفاهیم target population و study population و sample population : در هر مطالعه ای دانستن چنین مفاهیمی بسیار مهم و … (بقیه در ادامه مطلب)

شاخص های ابتلا  در اپیدمیولوژی
تاریخ : 2018/10/01 نویسنده : amar دیدگاه : 0

شاخص های ابتلا در اپیدمیولوژی میزان بروز میزان حمله شیوع میزان بروز میزان بروز یک بیماری عبارت است از تعداد … (بقیه در ادامه مطلب)