image
تاریخ : 2018/11/16 نویسنده : amar دیدگاه : 0

مروری برمفاهیم target population و study population و sample population : در هر مطالعه ای دانستن چنین مفاهیمی بسیار مهم و … (بقیه در ادامه مطلب)

آزمون میانگین یک نمونه ای (One – Sample T Test)
تاریخ : 2016/04/06 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0
توزیع t استیودنت ( students t-Distribution )
تاریخ : 2016/04/06 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0
image
تاریخ : 2016/03/13 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

متغیر آشکار (Obvious variable) متغیری است که با یک سوال ساده قابل سنجش است مثل سن ، جنس و میزان … (بقیه در ادامه مطلب)