آزمون هاسمر-لمشو
تاریخ : 2016/03/07 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0
image
تاریخ : 2016/03/01 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

انتخاب تعداد عامل ها در تحلیل عاملی ۱- معیار پیشین یا فرضی ۲- معیار واریانس تبیین شده متغیرها توسط عامل … (بقیه در ادامه مطلب)

image
تاریخ : 2016/02/11 نویسنده : h.gh دیدگاه : 1

  هدف تحلیل عاملی در رشته های علوم اجتماعی، تبیین و توجیه همبستگی های مشاهده شده است. بدین معنا که … (بقیه در ادامه مطلب)

image
تاریخ : 2016/02/06 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

مهمترین هدف تحلیل عاملی تاییدی، تعیین میزان توان مدل از قبل تعریف شده با مجموعه ای از داده های مشاهده … (بقیه در ادامه مطلب)