image
تاریخ : 2016/02/24 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

  .احتمال رد کردن فرض صفر وقتی این فرض غلط است را توان آزمون ی نامیم که با حرف ∏  … (بقیه در ادامه مطلب)