روش آماری مناسب برای سنجش هم ارزی متغیرهای نسبی، فاصله ای و رتبه ای
تاریخ : 2015/12/27 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

برای سنجش هم ارزی متغیرهای نسبی، فاصله ای و رتبه ای، همانند سنجش ثبات فرمول زیر را داریم: که در … (بقیه در ادامه مطلب)