image
تاریخ : 2018/10/24 نویسنده : amar دیدگاه : 0

مراجعه به وب سایت : /https://www.kstp.ir/fa/post/11630

مقاله تعیین حجم نمونه با نرم افزار PASS
تاریخ : 2018/10/24 نویسنده : amar دیدگاه : 0

« نکاتی چند در مورد برآورد حجم نمونه و معرفی نرم افزار مربوطه » نویسندگان : هادی جباری نوقابی و … (بقیه در ادامه مطلب)

شاخص آماری کاپا
تاریخ : 2018/10/02 نویسنده : amar دیدگاه : 0

شاخص آماری کاپا درصد اتفاق نظر بین دو مشاهده گر، اغلب در ارزیابی کیفیت مشاهدات آنها حایز اهمیت است. میزان … (بقیه در ادامه مطلب)

image
تاریخ : 2016/02/11 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

  یکی از هواداران اصلی چرخش متمایل، ترستون است که گرچه قویا آن را پیشنهاد می کند، اما از کاربرد … (بقیه در ادامه مطلب)