چرا  نباید از فرمول کوکران یا جدول مورگان در تعیین حجم نمونه استفاده کرد!!!!
تاریخ : 2018/11/01 نویسنده : amar دیدگاه : 0

چرا  نباید از فرمول کوکران یا جدول مورگان در تعیین حجم نمونه استفاده کرد!!!! کتاب تکنیک های نمونه گیری از … (بقیه در ادامه مطلب)

سنجش میزان همگنی(روش آلفای کرانباخ)
تاریخ : 2015/12/30 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

آلفای کرانباخ را می توان برای تمامی مقیاس هایی که سطح سنجش معرف های آنها رتبه ای یا بالاتر است … (بقیه در ادامه مطلب)

image
تاریخ : 2015/09/14 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

برآورد حجم نمونه مقاله ای که در اختیار دارید حاوی نکات بسیار مفیدی برای برآورد حجم نمونه است. با این … (بقیه در ادامه مطلب)