image
تاریخ : 2015/12/30 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

برای سنجش میزان همگنی ابزار سه روش آماری مناسب وجود دارد: ۱- روش آلفای کرانباخ ۲- روش دو نیمه سازی … (بقیه در ادامه مطلب)

image
تاریخ : 2015/12/30 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

بسیاری از مفاهیم علوم انسانی به سبب انتزاعی بودن و نیز وسعت قلمرو معنایی شان با بیش از یک معرف … (بقیه در ادامه مطلب)

روش آماری مناسب برای سنجش هم ارزی متغیرهای اسمی
تاریخ : 2015/12/29 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

سنجش هم ارزی متغیرهای اسمی به لحاظ تفاوتی که در سطح سنجش آنها با متغیرهای رتبه ای و بالاتر وجود … (بقیه در ادامه مطلب)

روش آماری مناسب برای سنجش هم ارزی متغیرهای نسبی، فاصله ای و رتبه ای
تاریخ : 2015/12/27 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

برای سنجش هم ارزی متغیرهای نسبی، فاصله ای و رتبه ای، همانند سنجش ثبات فرمول زیر را داریم: که در … (بقیه در ادامه مطلب)