image
تاریخ : 2018/11/16 نویسنده : amar دیدگاه : 0

مروری برمفاهیم target population و study population و sample population : در هر مطالعه ای دانستن چنین مفاهیمی بسیار مهم و … (بقیه در ادامه مطلب)

چرا  نباید از فرمول کوکران یا جدول مورگان در تعیین حجم نمونه استفاده کرد!!!!
تاریخ : 2018/11/01 نویسنده : amar دیدگاه : 0

چرا  نباید از فرمول کوکران یا جدول مورگان در تعیین حجم نمونه استفاده کرد!!!! کتاب تکنیک های نمونه گیری از … (بقیه در ادامه مطلب)

image
تاریخ : 2015/10/05 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

راههای مربوط به افزایش روایی درونی در طرح های غیر آزمایشی : در طرح های پژوهشی غیر آزمایشی که عموما … (بقیه در ادامه مطلب)