سنجش میزان همگنی(روش آلفای کرانباخ)
تاریخ : 2015/12/30 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

آلفای کرانباخ را می توان برای تمامی مقیاس هایی که سطح سنجش معرف های آنها رتبه ای یا بالاتر است … (بقیه در ادامه مطلب)

image
تاریخ : 2015/12/30 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

بسیاری از مفاهیم علوم انسانی به سبب انتزاعی بودن و نیز وسعت قلمرو معنایی شان با بیش از یک معرف … (بقیه در ادامه مطلب)

image
تاریخ : 2015/10/18 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

پایایی ابزار اندازه گیری پایایی ( Reliability ) یک ابزار معطوف به دقت ابزار در سنجش متغیرهاست. هرچقدر یک ابزار … (بقیه در ادامه مطلب)