هم ارزی (شیوه سنجش : فرم های موازی)
تاریخ : 2015/12/27 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

مناسب ترین شیوه برای سنجش هم ارزی یک ابزار استفاده از فرم های موازی یا همتا است. ” در این … (بقیه در ادامه مطلب)

image
تاریخ : 2015/12/09 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

هم ارزی که وجه دیگری از پایایی است ناظر به وضعیتی است که طی آن نتایج حاصل از ابزاری که … (بقیه در ادامه مطلب)

image
تاریخ : 2015/10/18 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

پایایی ابزار اندازه گیری پایایی ( Reliability ) یک ابزار معطوف به دقت ابزار در سنجش متغیرهاست. هرچقدر یک ابزار … (بقیه در ادامه مطلب)