image
تاریخ : 2015/12/30 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

بسیاری از مفاهیم علوم انسانی به سبب انتزاعی بودن و نیز وسعت قلمرو معنایی شان با بیش از یک معرف … (بقیه در ادامه مطلب)

هم ارزی (شیوه سنجش : فرم های موازی)
تاریخ : 2015/12/27 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

مناسب ترین شیوه برای سنجش هم ارزی یک ابزار استفاده از فرم های موازی یا همتا است. ” در این … (بقیه در ادامه مطلب)

image
تاریخ : 2015/12/09 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

هم ارزی که وجه دیگری از پایایی است ناظر به وضعیتی است که طی آن نتایج حاصل از ابزاری که … (بقیه در ادامه مطلب)

image
تاریخ : 2015/10/30 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

پایایی ثبات ثبات یا پایداری بخش مهم پایایی ابزار تلقی می شود و معرف میزان همسانی نتایج در سنجش های … (بقیه در ادامه مطلب)