آزمون F لیمر
تاریخ : 2015/10/22 نویسنده : h.gh دیدگاه : 5

 آزمون F  لیمر

ابتدا برای تعیین استفاده از مدل داده های پنلی یا مدل داده های تلفیقی از آزمون F  لیمر استفاده میشود آماره این آزمون به صورت زیر است:

للل

RRSS : مجموع مجذورات پسماندهای مدل مقید

URSS : مجموع مجذورات پسماندهای مدل غیر مقید

N : تعداد مقاطع

T : دوره زمانی

K  : تعداد متغیرهای توضیحی مدل

NT : تعداد مشاهدات تعدیل شده

در آزمون F فرضیه صفر یکسان بودن عرض از مبداها (داده های تلفیقی) در مقابل فرضیه ی مخالف، ناهمسانی عرض از مبداها (داده های پنلی) قرار می گیرد :

غغغ

اگر مقدار آماره F مقید محاسبه شده از مقدار آماره F جدول درجه آزادی های N-1 و NT و N-K بزرگتر باشد و یا به عبارتی دیگر، P- مقدار این آزمون کمتر از آلفا باشد، در سطح معنی داری تعیین شده فرضیه صفر رد می شود و اثر معنی داری برای مقاطع وجود خواهد داشت. بنابراین استفاده از روش داده های پنلی مناسب تر است و اگر F محاسبه شده از F مربوطه در جدول کوچکتر باشد، آنگاه فرض صفر را نمی توان رد کرد. در این حالت از روش داده های تلفیقی استفاده می شود.

  1. با سلام و خسته نباشید
    جواب آزمون Fلیمر من اینه که در قسمت مقطع PROB اون بیشتر از ۵% میشه و تو قسمت زمان کمتر از ۵% و در حالت مقطع و زمان کمتر از ۵%
    در این صورت من باید از داده های تلفیقی استفاده کنم یا تابلویی؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *