آزمون F لیمر
تاریخ : 2015/10/22 نویسنده : h.gh دیدگاه : 5

 آزمون F  لیمر

ابتدا برای تعیین استفاده از مدل داده های پنلی یا مدل داده های تلفیقی از آزمون F  لیمر استفاده میشود آماره این آزمون به صورت زیر است:

للل

RRSS : مجموع مجذورات پسماندهای مدل مقید

URSS : مجموع مجذورات پسماندهای مدل غیر مقید

N : تعداد مقاطع

T : دوره زمانی

K  : تعداد متغیرهای توضیحی مدل

NT : تعداد مشاهدات تعدیل شده

در آزمون F فرضیه صفر یکسان بودن عرض از مبداها (داده های تلفیقی) در مقابل فرضیه ی مخالف، ناهمسانی عرض از مبداها (داده های پنلی) قرار می گیرد :

غغغ

اگر مقدار آماره F مقید محاسبه شده از مقدار آماره F جدول درجه آزادی های N-1 و NT و N-K بزرگتر باشد و یا به عبارتی دیگر، P- مقدار این آزمون کمتر از آلفا باشد، در سطح معنی داری تعیین شده فرضیه صفر رد می شود و اثر معنی داری برای مقاطع وجود خواهد داشت. بنابراین استفاده از روش داده های پنلی مناسب تر است و اگر F محاسبه شده از F مربوطه در جدول کوچکتر باشد، آنگاه فرض صفر را نمی توان رد کرد. در این حالت از روش داده های تلفیقی استفاده می شود.

  1. با سلام و خسته نباشید
    جواب آزمون Fلیمر من اینه که در قسمت مقطع PROB اون بیشتر از ۵% میشه و تو قسمت زمان کمتر از ۵% و در حالت مقطع و زمان کمتر از ۵%
    در این صورت من باید از داده های تلفیقی استفاده کنم یا تابلویی؟

پاسخ دادن به 20 کاربرد باورنکردنی وازلین لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *