سنجش میزان همگنی(روش آلفای کرانباخ)
تاریخ : 2015/12/30 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

آلفای کرانباخ را می توان برای تمامی مقیاس هایی که سطح سنجش معرف های آنها رتبه ای یا بالاتر است مورد استفاده قرار داد. برای محاسبه ضریب آلفای کرانباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سوال های پرسشنامه یا زیر آزمون و واریانس کل را محاسبه کرد و سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار آلفای کرانباخ را محاسبه کرد:Untitled

که در آن J تعداد گویه ها های پرسشنامه یا آزمون وUntitled2

 

واریانس گویه j ام و Untitled3

واریانس کل آزمون می باشد.

در هنگام حذف گویه های نامناسب به منظور افزایش ضریب همگنی، نباید روایی محتوایی مقیاس خدشه دار شود.

لازم به ذکر است که گاهی اوقات با حذف یک گویه ممکن است همگنی مقیاس تا حدی افزایش یابد، اما در عین حال ممکن است روایی محتوایی مقیاس به سبب حذف گویه ی مزبور کاهش یابد. این مشکل در مواقعی که تعداد گویه های مقیاس اندک است و یا مقیاس دارای خرده شاخص های متعددی است، بیشتر خودنمایی می کند.

پیشنهاد می شود در چنین شرایطی در صورت حذف گویه، روایی محتوایی مقیاس مجددا مورد سنجش قرار گیرد تا در صورت نیاز نسبت به طراحی گویه های جدید به منظور تامین روایی محتوایی مقیاس، اقدام شود.

توصیه می شود پس از سنجش همگنی از طریق آلفای کرانباخ و حذف گویه های نامناسب مجددا آلفای کرانباخ محاسبه شود تا از همگنی کل مقیاس و دقت تمامی گویه ها اطمینان حاصل شود.

محاسبه ی آلفای کرانباخ به شیوه ی دستی در شرایطی که تعداد گویه ها و حجم نمونه زیاد باشد کاری بسیار دشوار و زمان بر است. برای رفع این مشکل همانند سایر آزمون های آماری می توان از نم افزار SPSS استفاده نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *