زمینه های فعالیت و نرم افزارها

زمینه های فعالیت و نرم افزارها

– مشاوره و تحلیل آماری پایان نامه

– انواع آزمون های پارامتری و ناپارامتری

– تحلیل سلسله مراتبی AHP و ANP

– تحلیل سلسله مراتبی فازی

– مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و PLS

– تحلیل داده های پانلی و پانل معادلات ساختاری

– تحلیل داده های بقا در پزشکی

– متا آنالیز (فرا تحلیل)

– تحلیل داده های سری زمانی

– تحلیل داده های جغرافیایی

– انواع رگرسیون لوژستیک، پروبیت، توبیت و…

– تعیین حجم نمونه با نرم افزارهای:  NCSS&PASS و G-power


– داده کاوی و انواع الگوریتم های داده کاوی مانند درخت تصمیم، نزدیکترین همسایگی، خوشه بندی، شبکه های عصبی مصنوعی، جنگل تصادفی و …

 

نرم افزارهای مورد استفاده

 

SPSS/ R/ AMOS/ Lisrel/ Smart pls/ Eviews/ Stata/ Topsis/ SAS/ SAS JMP/ M plus/ Minitab/ MedCalc/ Python/ Matlab/ Arc GIS/ Expert Choice/ Graphpad Prism/ SuperDecisions